Regulamin sprzedaży premiowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej określa zasady i warunki przyznawania nagród za zakup określonych w Regulaminie produktów w ramach akcji marketingowej „DIY TOUR”, w dalszej części Regulaminu zwanej „Akcją promocyjną”.

1.2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest spółka Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676, przy ulicy Postępu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038776, o kapitale zakładowym 10.638.000,00 zł, REGON 011269245, NIP 9510065262, w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.

1.3. Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, Punkcie Sprzedaży, Miejscu Wydawania Nagród oraz na stronie internetowej www.kolo.com.pl.

1.4. Akcja promocyjna jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i są nią objęte markety budowlane zwane w dalszej części Regulaminu „Punktami Sprzedaży” prowadzące działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej produktów wyposażenia łazienek, na terenie których prowadzona jest sprzedaż produktów Organizatora i produktów marki KOŁO określonych w Regulaminie

1.5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu akcji marketingowej „DIY TOUR” w jego aktualnej wersji, w dalszej części Regulaminu zwana „Uczestnikiem”.

1.6. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. Organizator zastrzega sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania tego warunku.

1.7. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji Uczestnika.

2. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. Akcja promocyjna trwa w okresie od 02.06.2017 roku do 29.10.2017 roku i jest realizowana w poszczególnych Punktach Sprzedaży zgodnie z harmonogramem, który zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.2. W czasie trwania Akcji promocyjnej na terenie Punktów Sprzedaży Uczestnik ma możliwość dokonania zakupu Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej lub zmiany zasad prowadzenia, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące lub ograniczające przeprowadzanie akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kolo.com.pl.

3. PRODUKTY PROMOCYJNE

Akcją promocyjną objęte są produkty Organizatora oraz produkty marki KOŁO dostępne w Punkcie Sprzedaży, w którym organizowana jest Akcja promocyjna, w dalszej części Regulaminu zwane „Produktami Promocyjnymi”. .

4. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

4.1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:

4.1.1. dokonać w czasie trwania Akcji promocyjnej w danym Punkcie Sprzedaży jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę 500 zł brutto lub wyższą. Dokumentem potwierdzającym nabycie Produktów Promocyjnych jest paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca pieczątkę Punktu Sprzedaży oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, zwane w dalszej części Regulaminu „Dowodami Zakupu”.

4.1.2. dokonać potwierdzenia zrealizowanego zakupu w samochodzie oznaczonym logo Organizatora zlokalizowanym przed Punktem Sprzedaży, zwanym w dalszej części Regulaminu „Miejscem Wydawania Nagród”.

4.2. Wszelkie informacje dotyczące Akcji promocyjnej będą udzielane w Miejscu Wydawania Nagród.

4.3. W Akcji promocyjnej mogą wziąć również udział Uczestnicy, którzy w trakcie jej trwania złożą w Punkcie Sprzedaży zamówienie na zakup Produktów Promocyjnych za kwotę 500 zł brutto lub wyższą i dokonają potwierdzenia złożonego zamówienia w Miejscu Wydawania Nagród oraz złożą prawidłowo wypełniony dokument pokwitowania stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizator wyznaczy lub zatwierdzi wyznaczonych w Punktach Sprzedaży promotorów oraz osoby obsługujące Miejsce Wydawania Nagród, do których zadań będzie należało zapewnienie prawidłowego przebiegu Akcji Promocyjnej, w tym dokonywania weryfikacji posiadanych przez Uczestników uprawnień do udziału w Akcji Promocyjnej i przyjmowania reklamacji.

6. NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA

6.1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt. 4.1 lub 4.3. Regulaminu, w zależności od kwoty jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych widniejącej na Dowodzie Zakupu, będą uprawnieni do otrzymania zwrotu części zapłaconej ceny w postaci bonów Sodexo w kwocie 50 zł za każde wydane 500 zł brutto na zakup Produktów Promocyjnych.

6.2. Niezależnie od możliwości otrzymania bonów Sodexo, zgodnie z pkt. 6.1. powyżej, każdy z Uczestników, który w ramach Akcji promocyjnej zakupi dowolny model miski wiszącej Koło Rimfree otrzyma nieodpłatnie zestaw przyłączeniowy Geberit do miski wiszącej WC, długość 18,5 zm, numer katalogowy: 152.426.46.1., o wartości około 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto.

6.3. Nagrody przewidziane w pkt. 6.1 i 6.2 zwane są w dalszej części Regulaminu „Nagrodą”.

6.4. Łączna wartość bonów Sodexo możliwa do uzyskania przez danego Uczestnika w całym okresie trwania Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).

6.5. W razie zwrotu przez Uczestnika zakupionych Produktów Promocyjnych w terminie, w którym Punkt Sprzedaży przewiduje możliwość zwrotu produktów niezależnie od przyczyny zwrotu czy też w razie rezygnacji lub niezrealizowania z jakichkolwiek przyczyn zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, Uczestnik, który otrzymał Nagrody jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie oraz dokonać jednocześnie ich zwrotu.

6.6. Wartość Nagród o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 powyżej jest wolna od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2032).

7. WYDANIE NAGRÓD

7.1. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w pkt. 4.1. czy pkt. 4.3. Regulaminu.

7.2. Wydanie Nagrody następuje niezwłocznie po zweryfikowaniu przez przedstawiciela Organizatora, że Dowód Zakupu uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej oraz że wydanie Uczestnikowi bonów Sodexo nie będzie wykraczać poza limit kwotowy określony w pkt. 6.4. Regulaminu. Wydanie Nagrody odbywa się za pokwitowaniem przez Uczestnika zgodnie z dokumentem pokwitowania stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.3. Uczestnik potwierdza odbiór Nagrody przez złożenie swojego podpisu na dokumencie pokwitowania odbioru, zawierającym treść oświadczeń związanych z udziałem w Akcji promocyjnej, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.4. Uczestnik, który dokonał zamówienia Produktów Promocyjnych i wypełnił obowiązki określone w pkt. 4.3. Regulaminu winien w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia wysłać na adres email oznaczony w pkt. 8.1. poniżej czytelny skan lub zdjęcie zamówienia wraz z Dowodem Zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym jednoznacznie realizację zamówienia i dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktów Promocyjnych. Wydanie Nagrody nastąpi po zweryfikowaniu przez przedstawiciela Organizatora przesłanych dokumentów oraz potwierdzeniu, że wydanie Uczestnikowi bonów Sodexo nie będzie wykraczać poza limit kwotowy określony w pkt. 6.4. Regulaminu. Wydanie Nagrody zostanie dokonane w drodze wysyłki, na zasadach określonych poniżej.

7.5. W razie wyczerpania Nagród w Miejscu Wydawania Nagród, Nagroda zostanie wysłana na adres Uczestnika podany w treści dokumentu pokwitowania odbioru, o którym mowa w pkt. 7.3 powyżej, na którym Uczestnik zaznaczy, iż prosi o przesyłkę Nagrody za pośrednictwem kuriera. Przesyłka kurierska zostanie nadana przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego dokumentu pokwitowania odbioru. W takiej sytuacji Uczestnik potwierdza odbiór Nagrody przez złożenie podpisu na dokumentach przewozowych przy odbiorze przesyłki od kuriera.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, w tym zmianę tych danych przed doręczeniem Nagrody lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających jej przekazanie.

7.7. Uczestnicy nie mogą żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być składane w formie pisemnej w Miejscu Wydawania Nagród, na adres email barbara.hejduk@geberit.com lub na adres Organizatora z dopiskiem: DIY TOUR – „REKLAMACJA” w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Uczestnika potwierdzenia zakupu bądź od dnia otrzymania przez Uczestnika Nagrody w sytuacji określonej w pkt. 7.4 Regulaminu.

8.2. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, iż niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.

8.4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, który wniósł reklamację.

8.5. Od rozstrzygnięcia przez Organizatora reklamacji, Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Organizatora do odwołania się do Organizatora. Ponowne rozstrzygnięcie przez Organizatora reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego postępowania.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

9.1. W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu należytego przeprowadzenia Akcji promocyjnej, w tym wysyłki Nagrody na adres wskazany przez Uczestnika.

9.2. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz do przesyłania mu informacji handlowych na podany przez niego adres korespondencji e-mail. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne.

9.3. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

10.2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do danego zakupu dokonanego i zarejestrowanego przez Uczestnika na podstawie niniejszego Regulaminu.

10.3. Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).

10.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

10.5. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

10.6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

Organizator:

Geberit Sp. z o.o.