warunki gwarancji

10 lat gwarancji marka Koło Grupa Geberit

Okres gwarancji wynosi:

 • dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla wyrobów akrylowych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek oraz parawanów nawannowych: 24 miesiące (2 lata)
 • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 24 miesiące (2 lata)
 • dla wyrobów nieceramicznych tj. poręcze, produkty stalowe – 24 miesiące (2 lata).
 • dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 24 miesiące (2 lata)

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia
ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobubez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione
lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

Gwarancja obejmuje:

 • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania szkliwa
 • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu,
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość szkła hartowanego, trwałość folii ScreenGuard, trwałość elementów metalowych, plastikowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych
 • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów elektrycznych

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją
 • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
 • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
 • elektryczne materiały eksploatacyjne typu żarówki, świetlówki etc.
 • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
 • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

Części, które w czasie eksploatacji muszą być poddawane konserwacji, są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
 • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej gwaranta, w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym (AZS)

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący
zostanie poinformowany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres pogwarancyjny:

 Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych (AZS). Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.

 Pobierz Warunki Gwarancji dla produktów marki KOŁO

Okres gwarancji wynosi:

 • dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla wyrobów akrylowych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek oraz parawanów nawannowych: 24 miesiące (2 lata)
 • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 24 miesiące (2 lata)
 • dla wyrobów nieceramicznych tj. poręcze, produkty stalowe – 24 miesiące (2 lata).
 • dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 24 miesiące (2 lata)

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia
ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobubez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione
lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

Gwarancja obejmuje:

 • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania szkliwa
 • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu,
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość szkła hartowanego, trwałość folii ScreenGuard, trwałość elementów metalowych, plastikowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych
 • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów elektrycznych

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją
 • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
 • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
 • elektryczne materiały eksploatacyjne typu żarówki, świetlówki etc.
 • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
 • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

Części, które w czasie eksploatacji muszą być poddawane konserwacji, są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
 • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej gwaranta, w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym (AZS)

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący
zostanie poinformowany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres pogwarancyjny:

 Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych (AZS). Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.

 Pobierz Warunki Gwarancji dla produktów marki KOŁO