Warunki gwarancji

Gwarancja na produkty marki Koło

Okres gwarancji wynosi:

 • dla wyrobów ceramicznych – 10 lat
 • dla stelaży podtynkowych w zależności od modelu:

  dla stelaża Technic GT

  • 10 lat gwarancji na ramę stelaża,
  • 10 lat gwarancji na zbiornik spłuczki,
  • 10 lat gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, na pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe,
  • 2 lata na przycisk spłukujący;

dla stelaża Slim2:

 • 10 lat gwarancji na ramę stelaża,
 • 5 lat gwarancji na zbiornik spłuczki,
 • 24 miesiące (2 lata ) gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe.

dla pozostałych stelaży: 

 • 10 lat gwarancji na ramę stelaża,
 • 5 lat gwarancji na zbiornik spłuczki,
 • 2 lata gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe.

 • dla wyrobów akrylowych – 10 lat
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek oraz parawanów nawannowych: 2 lata
 • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 2 lata
 • dla wyrobow nieceramicznych tj. poręcze, produkty stalowe – 2 lata
 • dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 2 lata

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

Warunki gwarancji :

 1. Gwarant udziela gwarancji na bezawaryjną pracę produktu na okres zgodny z listą powyżej.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Gwarancją objęte są wady, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji, a wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.
 4. W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.


Gwarancja obejmuje:

 • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania szkliwa;
 • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu;
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość szkła hartowanego, trwałość elementów metalowych, plastikowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych;
 • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów elektrycznych.

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją
 • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
 • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
 • elektryczne materiały eksploatacyjne typu żarówki, świetlówki etc.
 • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
 • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

Części, które w czasie eksploatacji muszą być poddawane konserwacji, są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
 • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej gwaranta (www.kolo.com.pl), w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Serwisie Geberit

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

Okres pogwarancyjny:
Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Serwisów Geberit. Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.

Pobierz pełną wersję Warunków Gwarancji (pdf) dla produktów marki KOŁO.