§ 1.
DEFINICJE

1.1 Akcja promocyjna - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
1.2. Organizator - GEBERIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym w wysokości 10.638.000,00 zł.
1.3. Koordynator - Studio Apla Krzysztof Flajszer, Patrycja Kentzer-Sikorska, Dariusz Nowak spółka cywilna, z siedzibą w Poznaniu (60-602), przy ul. Klin 17/2, wykonujące w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z obsługą Akcji promocyjnej, w szczególności wysyłkę nagród oraz obsługę reklamacji.
1.4. Produkt promocyjny – wybrany produkt z serii meblowych, ceramicznych, kabina oraz brodzik oznaczony znakiem towarowym KOŁO, wprowadzany do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa i zamknięta lista Produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument lub osoba prowadząca działalność gospodarczą), posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu promocyjnego w Punkcie Sprzedaży, która jest ostatecznym odbiorcą Produktu promocyjnego, zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
1.6. Kupon podarunkowy – bon SODEXO, opisany bliżej w § 5. Regulaminu, przyznawany za zakup Produktów Promocyjnych w zestawie (zestawach) i wypełnienie pozostałych obowiązków określonych w Regulaminie.
1.7. Punkt Sprzedaży – Akcją promocyjną objęte są punkty sprzedaży oraz sklepy internetowe prowadzące działalność handlową w zakresie wyposażenia łazienek, gdzie  prowadzona jest detaliczna sprzedaż Produktów promocyjnych.
1.8. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji promocyjnej i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Akcją promocyjną.
2.2. Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej www.kolo.com.pl/promocja.
2.3. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących spełniania tego warunku. 
2.4. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym zamontowania Produktu promocyjnego u innej osoby.
2.5. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji osoby zainteresowanej.
 

§ 3.
CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1. Akcja promocyjna trwa w okresie od 10.10.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów Kuponów podarunkowych. W tym okresie można dokonywać zakupów Produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej celem zgłoszenia swojego udziału w niej za pośrednictwem strony internetowej www.kolo.com.pl/promocja.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników (nie mogą one negatywnie wpłynąć na uprawnienia wynikające z Regulaminu), w tym także do przedłużenia trwania Akcji promocyjnej. W takim przypadku informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej www.kolo.com.pl/promocja. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.kolo.com.pl/promocja oraz przesłana Uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail.

§ 4.
PRODUKTY PROMOCYJNE

Akcją promocyjną objęte są produkty Organizatora - meble oraz umywalki meblowe z serii MODO, TWINS, REKORD oraz kabiny i brodziki dostępne w Punktach Sprzedaży. Listę produktów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§ 5.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

5.1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy w czasie jej trwania:

5.1.1. w dowolnym Punkcie Sprzedaży dokonać jednorazowego zakupu Produktów promocyjnych za łączną kwotę równą lub wyższą kwocie 1.000 zł brutto w ramach jednego z następujących zestawów:

a) co najmniej dwa meble oraz umywalka meblowa,
b) kabina oraz brodzik.

Powyżej wymienione zestawy muszą być z tej samej serii. Zakupione Produkty promocyjne muszą tworzyć zestaw lub zestawy, aby zostały uwzględnione w Akcji promocyjnej.
Dokumentem potwierdzającym nabycie Produktów Promocyjnych jest paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca pieczątkę Punktu Sprzedaży oraz podpis osoby wystawiającej fakturę, zwane w dalszej części Regulaminu „Dowodami Zakupu”.    

5.1.2. dokonać nie później niż do dnia 15.01.2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.kolo.com.pl/promocja potwierdzenia zrealizowanego zakupu w okresie trwania Akcji promocyjnej i zgłoszenia chęci uczestnictwa w Akcji promocyjnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w zakładce „Weź udział”, w dalszej części Regulaminu zwanego „Zgłoszeniem Promocyjnym”.

Przy wypełnianiu Zgłoszenia Promocyjnego wymagane jest:

a) wypełnienie, zgodnie z prawdą, wszystkich pól tekstowych zawierających następujące dane:
- imię i nazwisko,
- miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania),
- kod pocztowy,
- miejscowość,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- nazwa i adres Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych.
b) rejestracja Dowodu Zakupu w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia poprzez pobranie pliku z własnego dysku i zamieszczenie na serwerze informatycznym, na którym umieszczona jest strona internetowa, za pomocą funkcji „Dołącz plik”. Maksymalna wielkość pliku możliwa do zamieszczenia wynosi 2 MB.
c) wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu w ramach Zgłoszenia Promocyjnego.

5.2. W czasie trwania Akcji promocyjnej Dowód Zakupu może być zarejestrowany tylko jeden raz i tylko przez jednego Uczestnika w formularzu elektronicznym.
5.3. Koordynator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników do 6 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej. W tym okresie Uczestnik może zostać wezwany do przesłania wyraźnego zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu. Po ponownym przesłaniu Dowodu Zakupu Koordynator ma czas do 6 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. W przypadku ponownego przesłania niewyraźnego pliku Zgłoszenie Promocyjne, jako niespełniające warunków Regulaminu, nie zostanie zakwalifikowane do Akcji promocyjnej.
5.4. Po pozytywnej weryfikacji elektronicznego Zgłoszenia Promocyjnego oraz Dowodu Zakupu, Koordynator wylicza przysługującą Uczestnikowi liczbę Kuponów promocyjnych według poniższych zasad:

a) Za każde 1.000 zł (brutto) wydane na Produkty promocyjne w zestawach wskazanych w punkcie 5.1.1. Uczestnik otrzyma Kupon podarunkowy opisany szczegółowo w pkt. 5.8. poniżej, o wartości 100 zł (brutto).
b) Maksymalna wartość Kuponów promocyjnych na jednego Uczestnika to 500 zł (brutto).
Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o otrzymaniu Zgłoszenia Promocyjnego od Koordynatora, w formie informacji mailowej zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

5.5. Organizatorowi i Koordynatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu  jakiekolwiek dane są nieczytelne.
5.6. Wysyłka Kuponu podarunkowego nastąpi w terminie 21 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Promocyjnego, poprzez nadanie przesyłki Pocztą kurierską na adres Uczestnika wskazany przez niego w Zgłoszeniu Promocyjnym.
5.7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Kuponów podarunkowych na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.
5.8. Za zakup Produktów promocyjnych w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będą Kupony promocyjne - bony SODEXO o wartości 100 zł brutto w liczbie nie większej jednak niż 5 bonów SODEXO dla jednego Uczestnika na całą Akcję promocyjną. Kupony promocyjne można wykorzystać w celu dokonania zakupów w placówkach akceptujących bony SODEXO. 
5.9. Uzyskane Kupony promocyjne można wykorzystać do momentu wyczerpania kwoty stanowiącej ich wartość lub do upływu terminu ich ważności. W przypadku zakupu towaru o cenie przekraczającej wartość Kuponu promocyjnego, kwota ceny przekraczająca wartość Kuponu promocyjnego musi zostać dopłacona przez Uczestnika. W przypadku zakupu towaru o cenie o niższej wartości niż kwota wartości Kuponu promocyjnego, różnica nie podlega wymianie na gotówkę.
5.10. Liczba Kuponów promocyjnych w Akcji promocyjnej jest ograniczona, jednakże Organizator deklaruje, że nie będzie ona mniejsza niż: 400 sztuk Kuponów promocyjnych o wartości 100 zł (brutto). O wyczerpaniu liczby Kuponów promocyjnych Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.kolo.com.pl/promocja.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji promocyjnej przekroczy liczbę Kuponów promocyjnych, o uzyskaniu Kuponów promocyjnych decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia przez Uczestnika, zaś w przypadku takiej samej daty zgłoszenia kolejność otrzymania zgłoszenia przez Koordynatora.
5.11. Organizator poinformuje na stronie internetowej o wyczerpaniu puli Kuponów promocyjnych, o której mowa powyżej.
5.12. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania Kuponów promocyjnych (pięć Kuponów promocyjnych o wartości 100 zł brutto) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 361).
5.13. W przypadku uzyskania Kuponu promocyjnego przez Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§ 6.
REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia Promocyjnego lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania Kuponu promocyjnego, jeżeli Uczestnik taki otrzymał.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Koordynatora: Studio Apla ul. Klin 17/2, 60-602 lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@studioapla.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.
6.3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Uczestnik wykaże, że niedochowanie terminu nie nastąpiło z jego winy. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
6.4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
6.5. Od rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Koordynatora do ponownego odwołania się do Koordynatora. Ponowne rozstrzygnięcie przez Koordynatora reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego postępowania.

§ 7.
DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów prowadzenia Akcji promocyjnej powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami.
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu należytego przeprowadzenia Akcji promocyjnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7.3. Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Akcji promocyjnej.
7.4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Promocyjnym oraz w treści Dowodu Zakupu. Podanie danych osobowych wymaganych w Zgłoszeniu Promocyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.6. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
7.7. Za odrębnymi zgodami Uczestnika wyrażonymi w Zgłoszeniu Promocyjnym Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania Uczestnikowi informacji handlowej drogą elektroniczną.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
8.2. Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
8.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
8.4. Wszystkie nadesłane Zgłoszenia Promocyjne, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, nie będą zakwalifikowane do Akcji promocyjnej.
8.5. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Załącznik 1 - lista produktów objetych promocją